Muinaismuistosäätiön säännöt

Muinaismuistosäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja tukemalla taloudellisesti tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi säätiö levittää tietoa oman maan muinaisjäännöksistä ja osaltaan vaikuttaa niiden suojelemiseen kaikin laillisin tavoin.

4 § Säädepääoma

Säätiön pääomaksi on luovutettu Asikkalan Urajärvellä oleva metsäpalsta RN:o 10:264. Säätiön varat ja omaisuus on sijoitettava ja säilytettävä varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:n johtokunta valitsee jäsenet, joista vähintään kolme on valintahetkellä Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:n johtokunnasta. Enintään kaksi jäsentä voi olla Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:n johtokunnan ulkopuolelta. Ulkopuolisen jäsenen tai jäsenten tulee olla valintahetkellä suomalaisen yliopiston arkeologian, kansatieteen/etnologian tai taidehistorian dosentteja.

Mikäli valitsijataho ei ole maaliskuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouksen päättymiseen.

6 § Säätiön hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Hallituksen jäsenen palkkio

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio sekä matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

8 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

– käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
– päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
– määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
– valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli valinta kohdistuu KHT- tai HTM-yhteisöön ei tarvita erikseen varatilintarkastajan valintaa
– valitaan hallituksen jäsenet, mikäli valitsijataho ei ole niitä määräajassa valinnut.

9 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

11 § Vuosiselvityksen ja ilmoituksen tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tarkastuskertomuksesta on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12 § Säätiön sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Säätiön purkaminen tai lakkauttaminen

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 § mainittuun tarkoitukseen.

 

Artikkelikuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy

SMMSMerkkiSiniharmaa200