Ohjeet avustuksen hakemiseen

Ohjeet avustuksen hakemiseen

Hakemuslomake ja hakuaika

Avustuksia haetaan täyttämällä säätiön sivuilla hakemuslomake, rastittamalla sitoumus ja painamalla LÄHETÄ-painiketta.

Hakemusta ei voi välillä tallentaa, vaan se täytetään ja lähetetään kerralla liitteineen.

Hakemuslomake on avoinna vuosittain tarkennettavana ajankohtana loka-marraskuun tienoilla.

Hakemukset on lähetettävä säätiölle siten, että ne ovat perillä viimeisenä hakupäivänä klo 24.00 Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Kuka voi hakea avustuksia?

Avustuksia voivat hakea arkeologian, etnologia, museologian tai taidehistorian aloilta valmistuneet.

Mihin avustuksia myönnetään?

Säätiö myöntää avustuksia ja tukee taloudellisesti tutkimukseen liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa arkeologian, etnologian, museologian ja taidehistorian aloilla. Avustuksia ei myönnetä työskentelyapurahoiksi.

Avustuksen aihe, käyttötarkoitus ja ala

Hakemuksessa kysyttävään kohtaan “Aihe ja käyttötarkoitus” hakija kirjoittaa ytimekkäästi ja otsikkomaisesti avustuksen käyttötarkoituksen. Säätiö voi käyttää tätä otsikointia tiedotuksessaan.

Yhdellä lomakkeella haetaan avustusta vain yhteen tarkoitukseen.

Avustukset myönnetään tulevia hankkeita ja töitä varten ja mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.

Haettavan avustuksen suuruus

Hakija määrittelee hakemansa avustuksen suuruuden itse. Avustukset myönnetään tiivistelmän ja liitteen 1 (hakemusteksti ja budjetti) mukaisen tehtävän tai työn toteuttamiseen. Haettavan summan tulee olla realistinen ja perusteltu.

Tiivistelmä

Tiivistelmän tarkoitus on kertoa selkeästi, tiiviisti ja ymmärrettävästi, mitä hakija saamallaan avustuksella aikoo tehdä ja mihin lopputulokseen hän tähtää.

Hakemuksen liitteet

Hakemuslomakkeen liitteessä 1 voi laajemmin kertoa, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja mihin avustussumma on tarkoitus käyttää. Laaditaan työsuunnitelma, jossa tulee kertoa julkaisun tai hankkeen aikataulu, kustannusarvio ja selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta ja muualta haetuista ja samaan tarkoitukseen saaduista avustuksista ja apurahoista (korkeintaan 2 sivua).

Liitteeseen 2 hakija kokoaa lyhyen ansioluettelon ja luettelee tämän hakemuksen kannalta tärkeimmät julkaisunsa (korkeintaan 2 sivua).

Suositukset

Hakemuslomakkeeseen ei voi liittää suosituksia, mutta liitteissä voi mainita suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot. Suosittelija voi lähettää suositukset suoraan säätiön edustajalle hakuajan puitteissa.

Hakemusten käsittely

Avustusasioita käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Päätöksenteossa noudatetaan hyvää säätiötapaa. Päätökset kuluvan vuoden avustuksista tekee säätiön hallitus marras–joulukuun aikana.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatimien säätiöiden toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koskevien suositusten mukaisesti Suomen Muinaismuistosäätiö sr julkistaa jakamiensa avustusten saajien nimet toimintakertomuksensa lisäksi myös kotisivuillaan. Avustuksen saajan / saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla viimeistään joulukuussa. Säätiö voi tiedottaa jakamistaan avustuksista myös laajemmin.

Avustuspäätöksiä ei perustella. Hakemuksia ei palauteta.

Säätiön on ilmoitettava maksamansa avustukset Verohallinnolle. Tiedot on annettava sekä veronalaisista että verovapaista vähintään 1.000 euron suuruisista suorituksista.

Henkilötietosuoja

Suomen Muinaismuistosäätiö noudattaa EU:n 25.5.2018 voimaan astunutta tietosuojadirektiiviä (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen ja on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään hakemusten käsittelyä varten, yhteydenpitoon ja mahdollisen myönnetyn avustuksen maksamiseen. Tietoja säilytetään rahoitusta saaneen hankkeen jatkumisen ajan sekä kirjanpitolaissa säädettyä kirjanpitoaineiston säilytysaikaa noudattaen.

Avustuksen hakijoiden neuvonta

Hakijat voivat kysyä neuvoja kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa säätiön edustajalta.

Hakemuslomakkeeseen