Suomen Muinaismuistosäätiön strategia (3/2022)

Suomen Muinaismuistosäätiön strategia (3/2022)

TIIVIS STRATEGIA

Visio
Toteuttaa säädekirjan ja sääntöjen asettamaa perustehtävää.

Tehtävä
Tehtävänä on tukea ja lisätä laadukasta viestintä- ja julkaisutoimintaa arkeologian, taidehistorian, etnologian/kansatieteen sekä muilla kulttuuriperintöä tutkivilla aloilla.

Idea
Metsäomaisuuden antaman pääoman kautta sijoitusten avulla jakaa rahallisia avustuksia.

Prosessi
Perustoimintaa ovat avustustoiminta ja sijoitustoiminta.

LAAJA STRATEGIA

A. Toimintaympäristö: 

1. Avustustoiminta

 • Julkaisut ja viestintä
 • Tutkijat ja tutkimusryhmät
 • Kulttuuriperintötoimijat

2. Metsänomistus- ja sijoitustoiminta

 • Metsänhoito mahdollisimman ekologisia ja kestäviä periaatteita noudattaen
 • Metsänhoidon tuoton ja ekologisen kestävyyden tasapainon varmistaminen
 • Hiilineutraalisuus

Eettinen sijoittaminen ja kestävän kehityksen ottaminen huomioon sijoituskohteita valittaessa

B. Arvot ja tehtävät:

1. Läpinäkyvyys

 • Toiminta noudattaa säätiöille määriteltyjä hyviä käytäntöjä
 • Toiminta on avointa ja läpinäkyvää
 • Toiminta noudattaa säätiön sääntöjä

2. Avustusten jakokriteerit

Tieteenalakriteeri:

 • Suomen Muinaismuistosäätiö tukee julkaisu- ja viestintätoimintaa arkeologian, etnologian/kansatieteen, taidehistorian sekä muilla kulttuuriperintöä tutkivilla aloilla. Avustusten jakamisessa otetaan erityisesti huomioon materiaalista kulttuuriperintöä, sen tulkintoja ja ymmärtämistä koskevat hankkeet ja tutkimukset.

Laatukriteeri:

 • Julkaisun/viestinnän tieteellinen laatu
 • Julkaisun toteuttamiskelpoisuus
 • Julkaisun merkitys tutkijanuran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle
 • Hakijan/tutkimusryhmän pätevyys

Relevanssikriteeri

 • Julkaisun merkitys tieteenalan tunnettuudelle ja kehittämiselle
 • Julkaisun ajankohtaisuus

C. Strategiset tavoitteet:

 • Avustuksiin jaettava summa pidetään vähintään nykyisellä tasolla
 • Varallisuuden tason säilyttäminen ja pitkäjänteisesti kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää
 • Testamentti- ja merkkipäivälahjoitukset mahdollistetaan varallisuuden kasvattamisen keinona
 • Metsänhoito- ja sijoitustoimintaa harjoitetaan mahdollisimman pitkäjänteisesti, eettisesti sekä vastuullisesti
 • Säätiön tunnettuutta lisätään esim. viestinnällisin keinoin
 • Riskienhallinnalla on keskeinen rooli säätiön kaikissa sijoituspäätöksissä

D. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus:

 • Suomen Muinaismuistosäätiö edistää tutkimustiedon levitystä ja yleistajuistamista julkaisu- ja viestinnällisen toiminnan rahallisen tukemisen kautta
 • Suomen Muinaismuistosäätiö on tärkeä toimija tukemiensa tutkimusalojen kentällä
 • Suomen Muinaismuistosäätiön toiminta tukee Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toimintaa

E. Hallinto:

 • Säätiön hallitus
 • Käytännön hallintotoiminnot: asiamies, tilitoimisto
 • Vuosikello käytössä, tehtävänjako selvillä

F. Yhteistyökumppanit:

 • Avustusten hakijat (tutkijat/tutkimusryhmät)
 • Yliopistot ja korkeakoulut, koulutusohjelmat
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys, muut tieteelliset seurat ja yhdistykset
 • Museovirasto
 • Ålandsbanken (sijoitustoiminta)
 • Metsä Group ja Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys (metsänomistuksen hoito)
 • Apurahatietokantojen ylläpitäjät
 • Palveluiden tuottajat (nettisivut, sähköinen hakulomake, tilitoimisto, tilintarkastaja)

G. Jäsenyydet:

 • Säätiöt ja Rahastot ry
 • Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys
 • Metsä Group
 • H. Rahoitus ja resurssit:
 • Varallisuuden hoitaminen ja kasvattaminen pitkäjänteisesti
 • Metsänhoito ja sijoitustoiminta pitkäjänteistä sekä mahdollisimman vastuullista ja eettistä
 • Metsänhoito ja sijoitustoiminta tehdään tiiviissä ja säännöllisessä yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa

I. Strategian seuranta

 • Toimintasuunnitelma hyväksytään vuosittain (hallitus)
 • Toimintakertomus hyväksytään vuosittain (hallitus, tilintarkastaja, PRH)
 • Säännölliset keskustelut pankin sijoitustoiminnan sekä metsänhoidon asiantuntijoiden kanssa