Tuuli Heinonen: Etelä-Suomen keskiajan kyliä tutkimassa

Tuuli Heinonen: Etelä-Suomen keskiajan kyliä tutkimassa

Viime vuosikymmeninä arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon runsaasti uutta aineistoa Suomen keskiajan kylistä. Aineiston avulla voidaan tutkia uusista näkökulmista kylien elämää ja niiden asukkaita, joiden arkipäivästä niukat kirjalliset lähteet kertovat vain vähän.

Tutkin väitöskirjassani The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c. 1200–1650) Villages in Southern Finland (Suomen keskiajan arkeologian seura, 2021) Etelä-Suomen keskiajan ja uuden ajan alun kylien aineellista ja sosiaalista maailmaa sekä arkeologisen kaivausaineiston että historiallisten lähteiden avulla. Tutkimuksessani minua kiinnosti sekä mennyt elämä kylissä että se, kuinka erilaisen kuvan kylien arkielämästä voi saada, jos yksittäisten lähteiden sijaan yhdistelee tutkimuksessa mahdollisimman monipuolista aineistoa.

Tutkimukseni keskeisin tulos oli, että keskiajan kylät olivat paljon monipuolisempia ympäristöjä kuin usein ajatellaan. Kylien asukkaat kuuluivat useisiin yhteiskuntaryhmiin, ja heidän aineellinen kulttuurinsa oli vaihtelevaa. Arkeologisten löytöjen joukosta esiin nousivat etenkin tuontiesineet, joita käytettiin jo keskiajalla kaikissa kylissä. Suomalaiset talonpojat olivat aineellisen kulttuurinsa puolesta osa laajaa eurooppalaista verkostoa, ja he käyttivät esimerkiksi monia samanlaisia astioita kuin saksalaiskaupunkien porvarit.

Tein väitöskirjani Helsingin yliopistossa työskennellen, ja väittelin kesäkuussa 2021. Väitöskirjassani kartat ja kuvat ovat keskeisessä roolissa tiedon välittäjinä, sillä ne mahdollistavat jatkossa helposti tutkimusaineistoni vertailun muihin kaivauskohteisiin. Suomen Muinaismuistosäätiön tuella pystyin sisällyttämään väitöskirjaani runsaasti esimerkiksi kaivauskuvia, jotka kertovat kohteista paljon lukijoille. Toivon, että tulevaisuudessa työstäni on hyötyä, kun keskiajan elämää tutkitaan myös muilla alueilla ja yhä uusissa kylissä.

FT Tuuli Heinonen sai 2019 Suomen Muinaismuistosäätiön avustuksen väitöskirjansa kuvittamiseen ja painokuluihin.


Comments are closed.